Ekvalita has three starting points in its work on basic values: quality of life, responsibility and opportunities that we use both internally and when we meet our customers

Ekvalita was founded in 2008 and works as a melting pot and think tank for professionals who work together with our customers towards a more just world from a norm critical perspective. Since 2019 we have also had our own small publishing company which publishes literature written by our experts.

 

We are a member of FIBS (Finnish Business & Society) as well as a member of the diversity network at FIBS. As a member we have signed a diversity contract and are committed to developing leadership and practices that support diversity. We are also members in the Swedish network Mångfaldsföretagarna. The network requires all members to make use of current research and earlier projects within their area of expertise, to act professionally in customer relations, to respect colleagues and competitors as fellow professionals as well as to listen to their customers and the customers’ needs without compromising their own expertise.

 

Ekvalita is run by CO, equality expert Malin Gustavsson. We have our own educational team and in addition we use our broad network to ensure the best quality in our products and services.

In 2015 the Gender Studies department at the University of Helsinki awarded Ekvalita the annual Vuoden Kristiina award for our work.

Malin Gustavsson
Malin Gustavsson
Grundare / VD
malin@ekvalita.fi
Laura Hagström
Ledningsassistent / Utbildare
laura@ekvalita.fi
Jürgen Ross
Utbildare
jyrgen@ekvalita.fi
Annica Sundqvist
Controller
annica@ekvalita.fi
Eerika Ströömi
Sakkunnig och utbildare
eerika@ekvalita.fi
Virve Savoila
Projektledare i Ekvalitas Yrkesskoleprojekt
virve@ekvalita.fi
Amjad Qassim Ibraheem
Assistent

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.Mag, pol. Kand


malin.gustavsson@ekvalita.fi

+358 45 128 9878


LinkedIn

@MalinGustav

Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats.

Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling.

Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor.

 

Läs mer om mig på 375 Humanistia.

Nina Blomberg

Föreläsningsutvecklare och författare till boken Skapa plats 

 

nina@ekvalita.fi

www.ekvalitaeducation.fi

Jag jobbar sedan augusti 2018 för Ekvalita, först som föreläsningsutvecklare i Ekvalitas projekt om maskulinitet och senare som skribent till Ekvalitas utbildningsmaterial för skolan.

Jag kom i kontakt med Ekvalita genom mitt jobb som lärare. Jag arbetar som ämneslärare och har i mitt jobb fokus på frågor om jämlikhet och jämställdhet, speciellt på frågor om mänskliga rättigheter och normer. Jag har jobbat med dessa frågor tillsammans med både studerande och kolleger, i undervisningen och i gymnasiets jämlikhetsgrupp.

Mina undervisningsämnen filosofi, religion livsåskådningskunskap och hälsokunskap har gett mig en möjlighet att fördjupa mig i jämlikhetsfrågor från olika synvinklar och gett mig ett bredare perspektiv. Jag inspireras av att diskutera med andra människor och jag motiveras av att jobba med ämnen som är viktiga för mig.

Toni Nieminen

Utvecklare av maskulinitetsarbete

toni@ekvalita.fi

 

Jag började jobba på Ekvalita under hösten 2018 som föreläsare inom maskulinitetsprojektet Vem é man, och är nu anställd för att utveckla projektet vidare. Mina studier I socialantropologi och ifrågasättande upplevelser inom mansnormen har fört mitt intresse till att vilja belysa kopplingar mellan maktstrukturer och konkreta handlingar.

Min feminism är intersektionell och baserar sig på samarbete och en kollektiv strävan efter förändring. Mina pedagogiska styrkor är att se, höra och bemöta människor på en likställd nivå. Mina teoretiska intressen ligger i hur och varför makt fördelas i språkbruk och interaktion, samt i ableism, alltså förtryck på basis av kroppsfunktion, och hur den tangerar med andra våldsamma samhällsstrukturer.

För att göra samhället mer jämlikt måste privilegierade människor på ett mer konsekvent sätt kunna kritiskt granska våra privilegium och avlära destruktiva beteendemönster och tankesätt. Genom samarbete, solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning kan vi tillsammans skapa ett tryggare liv för andra och varandra. 

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.mag, pol. kand

malin.gustavsson@ekvalita.fi

+358 45 128 9878

LinkedIn @MalinGustavsson

I founded Ekvalita in 2008 in order to be able to work full time with what I am passionate about. Change work and management of Diversity and Inclusion.

I want to contribute to a more inclusive and fair society with the help of new social innovative approaches and methods.

I feel that society is at a breaking point when it comes to work on gender equality, diversity and inclusion, which require new approaches and new methods. The demands of the labor market and how to promote well-being have also changed. In my work, I am inspired by those who are not afraid to critically analyse their organisation, listening to both employees and customers to create more fair play in service and products.

I want to support the organisations that choose or have chosen to leave the old and embrace the new, when it comes to issues of equality and equal treatment.

My strength is to identify challenges and take the solutions to an operational and hands-on level so that they support the strategic work of the organization.

Networking and meeting in different forums with other actors has a central place in my own development of skills and ideas. By exchanging thoughts and ideas together with colleagues in the Nordic and European countries, I develop new ways and methods to work on these issues.

With my 20 years of experience working on these issues, in different contexts and with different focus, I want to share my experience and knowledge as an kick-starter, initiator or moderator, where change and future are the focus.

Naomi Wuori

Ledningsassistent

naomi.wuori@ekvalita.fi

 

Jag är en magisterstuderande i sociologi vid Helsingfors Universitet. Jag började arbeta vid Ekvalita som assistent vintern 2018. Min passion ligger i genusfrågor, men jag har inom mina studier också riktat mig in på etniska relationer och därmed fått en insikt i frågor om kultur och etnicitet.

Jag har även studerat organisationskultur vid Vrije Universiteit Amsterdam, vilket väckt mitt intresse för maktstrukturer, diskriminering samt jämställdhet inom organisationer. Mina studier och tidigare arbetserfarenhet inom forskning har medfört ett brett och kritiskt samhällsperspektiv samt en öppenhet för nytänkande. Att arbeta vid Ekvalita möjliggör att jag får utveckla min kunskap inom ett område jag brinner för samt vid en organisation vars värderingar jag understöder.

Virve Savoila

Projektledare för Ekvalitas yrkesskoleprojekt

virve@ekvalita.fi

www.ekvalitaeducation.fi

 

Jag har arbetat i Ekvalitas utbildningsteam sedan 2016 och fungerar sedan augusti 2018 som projektledare för Ekvalitas yrkesskoleprojekt Mer plats! – Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Min styrka är min erfarenhet av att arbeta inom utbildning och med olika grupper av människor i olika miljöer.

Studier inom genusvetenskap gav mig insikten om hur strukturer kring kön, privilegier och makt fungerar. Dessa insikter har varit sporrande för mig att kontinuerligt lära mig mer och ha privilegiet att få dela med mig av inspiration och kunskap kring dessa teman. Allt förändringsarbete är en process, så även arbete kring jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Eerika Salminen

Materialutvecklare, översättare och språkgranskare

eerika.salminen@ekvalita.fi

 

Akril Hjerpe

 

Trainee

akril@ekvalita.fi

 I started working as an intern in Ekvalita in January 2021.

 I believe that educational work is crucial for changing social power structures and creating a better inclusive future for everyone. It is a great opportunity for me to work in Ekvalita in a team that shares a feminist and intersectional approach and does such important work. I’ve spent years in a variety of activist projects and I’m glad to share my experience with our team. As a migrant and a non-binary person – it means a lot to me to be able to speak about oppression and discrimination and take action to change things.

Matilda Kousa

Ekonomi- och marknadsföringsassistent

matilda@ekvalita.fi

 

Jag studerar marknadsföring på magisternivå vid Hankens Svenska Handelshögskolan, och började jobba på Ekvalita i mars 2019 som praktikant. I augusti 2019 fortsatt jag som numera ekonomi- och marknadsföringsassistent.

Jag har tidigare arbetserfarenhet av marknadsföring främst på sociala medier, samt inom kundbetjäning. Har även studerat social-och beteendevetenskap på Tilburg University, där mitt intresse för mänskliga rättigheter, genus- och jämställdhetsfrågor växte. Idag är jämställdhetsfrågor en av mina stora passioner i livet, så ser framemot att få kombinera det med min utbildning och kunskap inom ekonomi och marknadsföring.

Nina Blomberg
Föreläsningsutvecklare 

nina@ekvalita.fi

 

 

Jag jobbar sedan augusti 2018 som föreläsningsutvecklare i Ekvalitas projekt om maskulinitet. Jag kom i kontakt med Ekvalita genom mitt jobb som lärare. Jag arbetar som ämneslärare och har i mitt jobb fokus på frågor om jämlikhet och jämställdhet, speciellt på frågor om mänskliga rättigheter och normer. Jag har jobbat med dessa frågor tillsammans med både studerande och kolleger, i undervisningen och i gymnasiets jämlikhetsgrupp. Mina undervisningsämnen filosofi, religion livsåskådningskunskap och hälsokunskap har gett mig en möjlighet att fördjupa mig i jämlikhetsfrågor från olika synvinklar och gett mig ett bredare perspektiv. Jag inspireras av att diskutera med andra människor och jag motiveras av att jobba med ämnen som är viktiga för mig.

Amjad Quassim Ibraheem

Assistent

utbildning@ekvalita.fi

 

Min uppgift på Ekvalita är att stöda det administrativa arbetet. Jag har en kandidat i IT från Al Ma’mon University College i Baghdad. Jag är asylsökande från Irak och sedan 2015 in Finland, här jag fortfarande väntar på ett positivt beslut. Under dessa två år i Finland har jag arbetat mycket inom frivilligarbete bl.a. för Röda Korset och Coffee without borders som stöder asylsökande och papperslösa.

Under hösten 2017 fungerade jag som koordinerare av frivilliga i projektet Peoples Architecture under Helsinki Design week, vilket gav mig möjlighet att visa upp min goda koordineringsförmåga. Mitt arbete vid Ekvalita är också en introduktion till finskt arbetsliv och ger mig även ett perspektiv på det finska samhället ur en arbetslivssynvinkel.

Jag är mycket tacksam att vara den del av Ekvalita eftersom det också ger mig en mer konkret plats i det finska samhället.

Mission & vision

Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt
värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och
möjligheter som vi både använder internt och då
vi träffar våra kunder

Kontakta oss

Error: Contact form not found.

EKVALITA

Hauhovägen 6A 1A
00550 Helsingfors

VD Malin Gustavsson
+358 45 128 9878

malin.gustavsson@ekvalita.fi

Ekvalitas utbildningsteam utbildning@ekvalita.fi 

Ekvalitan koulutustiimi koulutus@ekvalita.fi

FO-nummer: FI2192609-9

Förlagsbeteckning: 978-952-69405

© 2024 Ekvalita

Site Powered By SA Partners

[polylang]